Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 1109
projekty unijne logotypy

„Leśne zacisze – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu żnińskiego i mogileńskiego”

Chcielibyśmy Państwa zapoznać z nową ofertą Leśnego Domu Seniora w Piastowie.

Ze szczególną radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie Leśnego Zacisza – Dziennego Domu Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu żnińskiego i mogileńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Projekt zaczynamy realizować od czerwca br., zaczynając od prac organizacyjnych, a od lipca podejmując już bezpośrednie działania na rzecz osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez okres 2 lat.

Udział w projekcie Leśne Zacisze – Dzienny Dom Pobytu jest całkowicie bezpłatny  dla Uczestników naszego projektu, do których jest on skierowany.

Projekt nasz zakłada szerokorozumianą opiekę nad osobami niesamodzielnymi w 25-osobowych grupach przez okres 3 miesięcy dla każdej z grup

Podstawowym celem projektu  będzie poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnymi świadczonymi w lokalnej społeczności, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości przez zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia zbliżonego do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym zapewniającego integrację społeczną umożliwiającą pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, kształtowanie właściwych postaw wobec drugiego człowieka, w tym poszanowania godności i prawa do samostanowienia o sobie, wspieranie rozwoju uczestników oraz zainteresowań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

W ramach organizowanych zajęć, które prowadzić będziemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 proponujemy:

– bezpłatny przywóz na zajęcia oraz odwiezienie do domu,
– bezpłatne posiłki – codziennie śniadanie, obiad i podwieczorek
a przede wszystkim:
– zajęcia terapeutyczne,
– rehabilitację,
– spotkania z dietetykiem, prawnikiem i pielegniarką,
– wyjazdy na imprezy organizowane poza Dziennym Domem Pobytu m.in. do kina, teatru, opery,
– udział w imprezach organizowanych w Dziennym Domu Pobytu (DDP) mających charakter integracyjny.

Ponadto do dyspozycji podopiecznych DDP mamy:
– stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,
– pokoje do wypoczynku,
– sprzęt rehabilitacyjno – pomocniczy (wózki, kule, chodziki),
– bogato wyposażone sale rehabilitacyjne,
– strefę SPA (sauna, grota solna, jacuzzi, terapia światłem, basen flotacyjny).

Zgodnie z założeniami projektu kierujemy go przede wszystkim do osób:

– zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
– doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,
– ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,-  z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
– korzystających z PO PŻ,
– z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji

a także
– opiekunów osób objętych projektem.

Zapraszamy Państwa do zainteresowania się z naszą ofertą  i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Formularze prosimy przesłać na adres e-mail: dyrektor@lesnydomseniora.pl lub na adres: Leśny Dom Seniora, Piastowo 13A; 88 – 410 Gąsawa.
Załączniki:

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie o numerze PESEL

Oświadczenie o dochodzie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie dot. opieki wsparcia

Oświadczenie o wykluczeniu społecznym

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ

Wartość projektu: 1.865.244,24
Dofinansowanie ze środków UE: 1.585.457,60
Dofinansowanie z budżetu państwa: 94.986,64
Wkład własny: 184.800,00

Szanowni Państwo, informujemy, iż po zakończeniu projektu unijnego “Leśne Zacisze – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu żnińskiego i mogileńskiego” rozpoczynamy kolejny etap naszej działalności. Chętne osoby zapraszamy do udziału w zajęciach Domu Dziennego Pobytu, który będzie świadczył usługi od 1 grudnia 2019r. Formularze rekrutacyjne przyjmujemy do dnia 15 listopada 2019r. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 52 526 22 88, e-mailowego: kontakt@lesnydomseniora.pl lub osobistego. Poniżej udostępniamy niezbędne informację oraz wymagany formularz zgłoszeniowy.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY – regulamin_organizacyjny

REGULAMIN REKRUTACYJNY – regulamin_rekrutacyjny

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – dokumentacja_rekrutacyjna


Warning: filter_var() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pphu-orion/ftp/lesnydomseniora.pl/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/public/frontend.php on line 723