„Leśne zacisze – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu żnińskiego i mogileńskiego”

Podstawowym celem projektu będzie poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnymi świadczonymi w lokalnej społeczności, zapobieganie wykluczeniu społecznemu

“Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług diagnostyczno – rehabilitacyjnych w laboratorium biometrycznym funkcji narządu ruchu, zakresu ruchomości stawów, obciążeń kończyn dolnych oraz reedukacji chodu i zmniejszania ryzyka upadku”

Przedmiotem projektu jest utworzenie laboratorium umożliwiającego badania i rehabilitację pacjentów geriatrycznych z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz pacjentów, u których występuje ryzyko upadków z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i metod biometrycznych