"Leśne Zacisze 2 - Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatów żnińskiego i mogileńskiego"

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w lokalnej społeczności.

„Leśne zacisze – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu żnińskiego i mogileńskiego”

Podstawowym celem projektu będzie poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnymi świadczonymi w lokalnej społeczności, zapobieganie wykluczeniu społecznemu

“Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług diagnostyczno – rehabilitacyjnych w laboratorium biometrycznym funkcji narządu ruchu, zakresu ruchomości stawów, obciążeń kończyn dolnych oraz reedukacji chodu i zmniejszania ryzyka upadku”

Przedmiotem projektu jest utworzenie laboratorium umożliwiającego badania i rehabilitację pacjentów geriatrycznych z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz pacjentów, u których występuje ryzyko upadków z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i metod biometrycznych

"Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz zagrożonych upadkiem z wykorzystaniem innowacyjnej terapii”

P.P.H.U. ORION Krzysztof Pazdan informuje, iż otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pn. „Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz zagrożonych upadkiem z wykorzystaniem innowacyjnej terapii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych.